Stimulujeme profitabilný rast cez stratégiu a marketing.

SLUŽBY

Poskytované v slovenčine, v angličtine a v rumunčine.

PORADENSTVO

Pre manažérov a vlastníkov spoločností, ktorí chcú získať dostať štruktúrovaný, jasný a objektívny prehľad o téme, ktorá ich zaujíma, dodatočné postrehy a nápady, odporúčania pre ďalšie kroky, rovnako ako aj podporu pri implementácii rôznych programov.

Semináre & Workshopy

Pre sučasných i budúcich marketérov, manažérov a vlastníkov spoločností, ktorí si chcú vylepšiť svoje zručnosti, ziskať alebo aktualizovať svoje vedomosti vo vybraných oblastiach a tým vykonávať ich prácu lepšie.

Školenia na mieru

Pre jednotlivcov a malé marketingové tímy, ktoré chcú získať hlbšie znalosti o vybraných témach alebo riešiť určitú úlohu(marketingový plán, marketingový rozpočet, atď.). Školenie je prispôsobené pre splnenie stanovených cieľov.

ZRUČNOSTI

Čo nás odlišuje od ostatných - v dobrom slova zmysle :)
Odbornost'. Zanietenie. Prístup .

Naša práca vychádza z pochopenia vašich potrieb a očakávaní vašich zákazníkov. Venujeme čas tomu, aby sme sa dozvedeli čo najviac o vašej spoločnosti a o tom, čím je vaše podnikanie špecifické.

Máme skúsenosti v mnohých odvetviach, v domácich a v medzinárodných spoločnostiach. Poskytneme vám nový pohľad na vaše výzvy a rozmanité perspektívy na vašu organizáciu, ktoré sú dôležité pre rozvíjanie jej konkurenčnej výhody.

V oblastiach stratégie a marketingu máme nielen dlhoročné praktické skúsenosti, ale aj rozsiahle teoretické vedomosti. Navyše, stratégia a marketing sú aj naša vášeň.

Poskytujeme služby šité na mieru. Aj vtedy keď používame štandardné postupy, navrhnuté riešenia reflektujú individualitu vašej firmy.

 • ANALYTICKÉ MYSLENIE

  Aby ste získali komplexný prehľad, potrebný pre správne rozhodnutia.

 • SCHOPNOSŤ RIEŚIŤ PROBLÉMY

  Aby ste vyvinuli a presadzovali efektívne riešenia.

 • KREATIVITA

  Aby ste dostali zmysluplné a originálne nápady.

 • FLEXIBILITA

  Aby ste získali promptnú reakciu na vaše potreby a požiadavky.

PROJEKTY

Príklady našich doterajších prác pre rôznych zákazníkov.
Uploaded image

Vývoj nového produktu

B2C
Identifikácia obchodnej príležitosti, návrh a koordinácia prieskumu trhu, vývoj konceptu nového B2C produktu.
Uploaded image

Marketingový audit

B2B
Analýza trhu, konkurencie, zákazníkov a spoločnosti (jej produktov, aktivít, marketingového a obchodného oddelenia, procesov), identifikácia problémových oblastí a návrh opatrení pre zlepšenie.
Uploaded image

Poslanie, vízia, hodnoty

B2B, B2C
Vedenie rozhovorov a workshopov so zakladateľmi spoločnosti, jej manažérmi a kľúčovými zamestnancami s cieľom formulovať poslanie firmy, jej víziu a hodnoty jasným a inšpiratívnym spôsobom.
Uploaded image

Prieskum trhu

B2B, B2C
Návrh dotazníkov, vedenie prieskumu, analýza a interpretácia výsledkov, odporúčania pre ďalšie kroky.
Uploaded image

Pozicioning na trhu

B2B, B2C
Analýza očakávaní zákazníkov, konkurenčného prostredia, silných a slabých stránok spoločnosti, definovanie pozicioningu firmy na trhu (jej cieľových zákazníkov a kľúčových predností oproti konkurencii).
Uploaded image

Komunikačné kampane

B2B, B2C
Návrh obchodných konceptov kampaní (cieľových zákazníkov, konkrétnych ponúk), návrh komunikačných konceptov kampaní (vizuály, texty), koordinácia realizácie kampaní.
Uploaded image

Inovácia produktu

B2B
Zber a analýza rôznych informácií o trhu a o zákazníkoch, návrh vylepšenia produktu, ktoré viedlo k vyšším tržbám.
Uploaded image

Školenie na mieru: Základy marketingu

B2B, B2C
Hlbšie vysvetlenie hlavných marketingových konceptov (marketingový výskum, komunikácia, marketingový mix), úlohy marketingového tímu v rámci spoločnosti a úloh jednotlivých členov v tíme.